oktober 4, 2016

Inventaris van de Mobile Health-toepassingen

In het kader van actiepunt 19 van het ActiePlan eGezondheid 2015-2018 werd een bevraging rond Mobile Health-toepassingen uitgevoerd, dat wil zeggen alle toepassingen voor de bevordering en/of de opvolging van de gezondheid van een patiënt van op een mobiel apparaat (smartphone, tablet, smartwatch, …).

Deze bevraging had tot doel een basisinventaris op te stellen van de beschikbare toepassingen in België. De vragen waren gericht op de toepassing zelf, de kwaliteitscriteria, de veiligheid, de privacy, de interoperabiliteit en de ‘evidence-based” methodes in de geneeskunde. Op die manier was de bevraging een zeer nuttige voorbereiding op de projectoproep Mobile Health die op 30/9 afliep.

Een paar resultaten van de bevraging

N.a.v. de bevraging die tot doel had een basisinventaris op te stellen van de beschikbare toepassingen in België werden in totaal 143 antwoorden ontvangen.

Cardiologie en diabetes zijn de meest vertegenwoordigde pathologieën gevolgd door chronische pijn, beroertes en geestelijke gezondheidszorg. Sommige applicaties zijn echter inzetbaar voor verschillende pathologieën.

Weinig toepassingen gebruiken de Belgische eHealth-diensten. 38% beweert dit te doen; het gaat het vaakst om de eHealthBox of MyCareNet.

Slechts 36% van de inzendingen heeft een koppeling met één of ander patiëntendossier. De meeste toepassingen zijn nog steeds autonome oplossingen.

Meer dan de helft van de leveranciers geeft aan dat ze de ‘evidence-based medecine’-methode volgt en staaft dit met documenten.

Meer dan een derde van de toepassingen heeft (nog) geen enkele gebruiker in België. Sommige van deze toepassingen hebben echter duizenden gebruikers in het buitenland.

In ongeveer de helft van de gevallen wordt het gebruik van de mobiele toepassing voorgeschreven door een arts.

15% van de toepassingen geeft aan dat ze in een ander Europees land worden terugbetaald.

De gebruiker van de toepassing is in ongeveer de helft van de gevallen een zorgverstrekker (op afstand of bij de patiënt), in de andere helft de patiënt zelf of een mantelzorger.

Oproep voor pilootprojecten

Ter herinnering, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 1 juli jl. een oproep om pilootprojecten voor gezondheidsapps gelanceerd.

97 voorstellen van proefprojecten werden ingediend.

De selectie is reeds gestart en zal worden afgerond in december. We verwachten dat in die periode de eerste contracten met de geselecteerde proefprojecten zullen worden afgesloten. De volgende fase van het actiepunt 19 Mobile Health bestaat erin deze proefprojecten concreet uit te voeren. Tijdens de realisatie van deze projecten zullen verschillende aspecten zoals het juridisch aspect of de validatiecriteria worden onderzocht en verfijnd.

Bron: Nieuwsbrief e-Gezondheid